Subvencions

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
3er trimestre Associació Cultivant Igualtat Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre condicions i estils de vida ONL CEV 2023. 4.333,83 €
3er trimestre Fraternitat Cristiana de persones amb discapacitat de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre condicions i estils de vida ONL CEV 2023. 963,07 €
3er trimestre Associació Escenaris Especials Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre El futur, d'Escenaris Especials. 2.496,17 €
3er trimestre Fundació Vilagran Maristany Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Equinoteràpia i dansa terapèutica. 2.695,86 €
3er trimestre ASSOCIACIÓ MILFULLES Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre condicions i estils de vida ONL CEV 2023. 3.298,53 €
3er trimestre Fundació Privada per a la Lluita contra l'Esclerosi Múltiple Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Promoció de l'autonomia personal a l'entorn domiciliari per a persones amb Esclerosi Múltiple i altres malalties neurodegeneratives de la província de Girona. 2.695,86 €
3er trimestre INTEGRA, Associació de Discapacitats Intel·lectuals Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre INTEGRA -ESCOLA JOAN XXIII 12.115,55 €
3er trimestre Fundació Roses contra el càncer Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre condicions i estils de vida ONL CEV 2023. 626,00 €
3er trimestre Associació Educativa Vall del Terri Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre condicions i estils de vida ONL CEV 2023. 3.010,30 €
3er trimestre Ajuntament de Salt Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses derivades del funcionament del centre d'educació especial 2023. Ajuntament de Salt 12.115,55 €