Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2022 4rt trimestre Club Natacion Olot Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Programa de suport econòmic per al servei de socorrisme a les piscines 5.000,00 € 5.000,00 €
2022 4rt trimestre Assocaició Tirita Clown Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Impressió calendaris 2022 Tirita Clown Pallases d'Hospital 925,65 € 925,65 €
2022 4rt trimestre Ass.amb les Teves Mans SC Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Restauració dels sostres danyats del centre mèdic d’Illiasa a Gàmbia 6.500,00 € 6.500,00 €
2022 4rt trimestre Federació Girona Voluntària Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Creació pàgina Web 2.935,00 € 2.935,00 €
2022 4rt trimestre Ajuntament de Breda Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Viles pel benestar 2022 7.366,00 € 7.366,00 €
2022 4rt trimestre Pistatxo Produccions SL Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Activitats inclusives per a nenes i nenes al Festivalot 5.800,00 € 5.800,00 €
2022 4rt trimestre Fundació Hospital de Puigcerdà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Millora de l’accessibilitat als consultoris locals i servei de triatge i prediagnòstic 15.000,00 € 15.000,00 €
2022 4rt trimestre Fundació Oncolliga Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Patrocini Samarretes Run4Cancer 950,00 € 950,00 €
2022 4rt trimestre Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adequació de les instal·lacions d'aigua calenta i freda sanitària del camp de futbol de Vilartagues i del col·legi Baldiri Reixach, per reduir el risc de transmissió de legionel·la 10.285,11 €
2022 4rt trimestre Ajuntament de Banyoles Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Projecte Punt Lila Mòbil 15.000,00 €

Pàgines

CSV