Diputació de Girona

Convenis

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat es pot consultar els convenis subscrits per Dipsalut amb les altres administracions públiques per tal de cooperar i unir esforços per executar les competències de salut pública de competència local en la demarcació de Girona.

En la següent taula es diferencien els convenis interadministratius dels encàrrecs de gestió (encàrrec d’activitat de caràcter material, tècnic o de serveis a altres administracions).

La publicació dels encàrrecs de gestió en el portal de transparència de Dipsalut és complementària a l’obligada publicació en els diaris oficials corresponents, d’acord amb l’article 10 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.

En la següent taula es pot consultar els convenis i encàrrecs de gestió identificant data del conveni, tipus, signants, objecte i import. (Totes les xifres es mostren amb l’IVA exclòs)

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

També podeu consultar el Registre de convenis de col·laboració i cooperació del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya.

La taula de dades següent es pot veure i/o descarregar en format reutilitzable prement l’enllaç XLS.

Any Trimestre Tipus Parts signadores Objecte Pressupost Conveni
2020 2on trimestre Encàrrecs de gestió Dipsalut i CSC Serveis Instrumentals, SAU Encàrrec de gestió de les actuacions relatives a l'avaluació higiènica i sanitària de les piscines d'ús públic per a 2020 85.533,00 € Encarrec CSC 2020
2020 1er trimestre Convenis interadministratius Dipsalut i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta – IDIBGI Vuitena onada de l'estudi científic l'estudi MESGI50 (Maduresa i Envelliment Satisfactori a Girona) 0,00 € Conveni IDBGI 2020
2020 2on trimestre Convenis interadministratius Dipsalut i Ajuntament de Girona Marc d'actuació per a l'execució de programes de salut pública del Catàleg de Serveis 2020 PAA Girona 2020
CSV