Diputació de Girona

Participació en altres ens

Informació institucional i organitzativa

En aquest apartat podreu trobar tota aquella informació relativa a la participació de l’ens en consorcis, mancomunitats i altres organismes de gestió comuna o de cooperació.

El Consell Rector de Dipsalut, en sessió ordinària del 7 de maig de 2009, va acordar elevar al Ple de la Diputació de Girona l’adhesió al Consorci Hospitalari de Catalunya – CHC (ara Consorci de Salut i Social de Catalunya - CSC) i l’acceptació dels seus estatuts. El Ple de la Diputació de Girona va aprovar aquesta adhesió en sessió ordinària de 16 de juny de 2009.

El Consorci de Salut i Social de Catalunya és una entitat pública de caràcter local i base associativa, fundada el 1983, orientada a donar serveis als seus associats i a representar-los davant les administracions i altres agents dels sectors sanitari i social.

D’acord amb l’article 5è dels seus estatuts, el CSC té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de tots i cadascun dels seus associats, als efectes de l’article 24.6 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Dipsalut no forma part de cap altre consorci ni de cap altra societat o fundació pública.

 

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.