Massa salarial personal laboral

En compliment de l'article 103 bis de la Llei de Bases de Règim Local, d'acord amb la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, la Diputació de Girona aprova anualment la massa salarial del seu personal laboral, així com el dels seus organismes autònoms dependents, entitats públiques empresarials, societats mercantils, fundacions i consorcis adscrits.

En el següent enllaç es pot consultar la massa salarial del personal laboral de Dipsalut: