Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2021 2on trimestre Ajuntament de Torroella de Montgrí Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Projecte: El Nostre Estiu 11.255,73 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Santa Coloma de Farners Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Les roques de l'Aigua. Programa de prevenció del consum problemàtic de drogues i altres 8.554,35 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Pals Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Abalisament i serveis de vigilància i socorrisme 11.932,16 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Llambilles Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Activitats per a la promoció de la salut a Llambilles 2020-2021 8.554,35 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Blanes Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Blanes, temporada 2021 35.494,47 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Palamós Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Punt Jove de Salut 8.104,12 €

Pàgines

CSV