Diputació de Girona

Contractes menors

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podreu consultar la contractació pública inferior a 15.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 40.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes d’obres que realitza Dipsalut per tal d’executar les competències que en matèria de salut pública li són atribuïdes d’acord amb la legislació de règim local.

D’acord amb l’article 7 de la instrucció de la contractació menor del grup institucional de la Diputació de Girona, els procediments de contractació que tinguin un valor estimat individual inferior a 3.000 €* (IVA no inclòs) es realitzaran a través de la tramitació simplificada de pagaments menors de manera que el centre gestor proposarà i motivarà anualment les despeses que s’hi corresponen. Així doncs, en la següent taula podreu consultar la informació de tota la contractació menor superior a 3.000 € (IVA no inclòs) on s’identificarà: objecte, durada, import d’adjudicació (IVA inclòs) i la identitat de l’adjudicatari.

Així mateix, podreu consultar la informació corresponent als contractes menors celebrats amb anterioritat a la entrada en vigor de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, concretament aquells que eren inferiors a 18.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 50.000 euros (IVA no inclòs)en el cas dels contractes d’obres que ha realitzat Dipsalut.

Respecte de la cerca sobre tipus de contracte, tot i que la llei de contractes del sector públic preveu tots els tipus de contractes i tots els tipus de procediments permesos per llei, en aquest apartat us mostrarem la tipologia habitual de tipus i procediments de contractes utilitzats per Dipsalut per a facilitar les vostres recerques. Si en anys successius Dipsalut realitzés alguna contractació amb una modalitat no prevista en aquest apartat, l’incorporaríem immediatament en les taules de recerques. (Totes les xifres es mostren amb l’IVA no inclòs).

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

(*) El límit establert a la base 28a del Pressupost, va ser ampliat l’any 2016, passant de 1.000 a 3.000 €, per tant, els anys 2014 i 2015 es mostra la contractació de més de 1.000€, i a partir del 2016, la de més de 3.000€ (en tots els casos IVA no inclòs)

Any Trimestre Tipologia Objecte Import adjudicació Adjudicatari
2021 3er trimestre Servei BISMART BUSINESS INTELLIGENCE SPECIALIST SERVICES, S.L 8.650,00 € Servei de revisió d’índexs social, ambiental, de salut i compost
2021 3er trimestre Servei Servei de Suport redacció projecte Observatori sobre determinants socials i desigualtats en salut i benestar per optar als mecanismes de finançament del Pla de Recuperació Europeu 14.500,00 € KPMG Asesores, SL
2021 3er trimestre Servei Manteniment històric del gestor d'expedients i registre Absis i manteniment d'Accede i Firmadoc, per a l'any 2021 4.650,00 € ABS INFORMÀTICA, SL
2021 3er trimestre Servei Convalidació del servei de manteniment dels desfibril·ladors del mes de febrer-març de 2021 fins adjudicació licitació en recurs 17.454,28 € BESTWIND SOLUTIONS SL
2021 3er trimestre Servei Prova pilot per l’elaboració del cens dels establiments minoristes d’alimentació i restauració dels municipis 7.000,00 € Seguretat Alimentaria i seguretat de l’Aigua, S.L.U.,
2021 3er trimestre Servei Dinamitzacions parcs de salut del Gironès fins adjudicació de la licitació iniciada 14.800,00 € Estela Gomez Ramos
2021 3er trimestre Servei Elaboració de la guia per a municipis lliures de violències sexuals (demarcació de Girona) 14.000,00 € Associació La Nut
2021 2on trimestre Servei Servei de Manteniment del servidor SQL Server 2019 Enterprise 3.595,50 € TEKKTIA MOBILE, SL
2021 2on trimestre Servei Servei de presentador per a la 11th European Conference on Health Promotion i 7th International Conference on Salutogenesis 3.410,00 € Connect2enjoy SL
2021 2on trimestre Servei Servei d'assessorament per la creació i avaluació de material didàctic del programa Sigues tu 8.425,00 € Maria del Carmen Dolz Peidró

Pàgines

CSV