Diputació de Girona

Contractes menors

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podreu consultar la contractació pública inferior a 15.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 40.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes d’obres que realitza Dipsalut per tal d’executar les competències que en matèria de salut pública li són atribuïdes d’acord amb la legislació de règim local.

D’acord amb l’article 7 de la instrucció de la contractació menor del grup institucional de la Diputació de Girona, els procediments de contractació que tinguin un valor estimat individual inferior a 3.000 €* (IVA no inclòs) es realitzaran a través de la tramitació simplificada de pagaments menors de manera que el centre gestor proposarà i motivarà anualment les despeses que s’hi corresponen. Així doncs, en la següent taula podreu consultar la informació de tota la contractació menor superior a 3.000 € (IVA no inclòs) on s’identificarà: objecte, durada, import d’adjudicació (IVA inclòs) i la identitat de l’adjudicatari.

Així mateix, podreu consultar la informació corresponent als contractes menors celebrats amb anterioritat a la entrada en vigor de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, concretament aquells que eren inferiors a 18.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 50.000 euros (IVA no inclòs)en el cas dels contractes d’obres que ha realitzat Dipsalut.

Respecte de la cerca sobre tipus de contracte, tot i que la llei de contractes del sector públic preveu tots els tipus de contractes i tots els tipus de procediments permesos per llei, en aquest apartat us mostrarem la tipologia habitual de tipus i procediments de contractes utilitzats per Dipsalut per a facilitar les vostres recerques. Si en anys successius Dipsalut realitzés alguna contractació amb una modalitat no prevista en aquest apartat, l’incorporaríem immediatament en les taules de recerques. (Totes les xifres es mostren amb l’IVA no inclòs).

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

(*) El límit establert a la base 28a del Pressupost, va ser ampliat l’any 2016, passant de 1.000 a 3.000 €, per tant, els anys 2014 i 2015 es mostra la contractació de més de 1.000€, i a partir del 2016, la de més de 3.000€ (en tots els casos IVA no inclòs)

Any Trimestre Tipologia Objecte Import adjudicació Adjudicatari
2019 4rt trimestre Servei Manteniment històric Gestor d'expedients i registre Absis i manteniment Accede i Firmadoc 4.425,00 € ABS Informàtica, SL
2019 4rt trimestre Servei L'art de conversar. Formació per el claustre 6.300,00 € Júlia Mateo Gambarte
2019 4rt trimestre Servei Control analític de la radioactivitat a l'aigua de consum humà 13.582,00 € Proveïments d'Aigua SA, Prodaisa
2019 4rt trimestre Servei Servei de creació i dinamització d'activitats als municipis gironins per fomentar la coresponsabilitat de la ciutadania en l'àmbit de la salut pública. 14.950,00 € Noemi Morales Padern,
2019 4rt trimestre Servei Classes d'anglès pel personal de Dipsalut 5.640,00 € Idiomes Girona, SL
2019 4rt trimestre Servei Elaboració de les cartografies dels possibles punts de cria del mosquit tigre 10.928,58 € Associació Medioambiental Xatrac
2019 4rt trimestre Servei Servei de procés participatiu per a la identificació de necessitats als municipis en matèria d'indicadors de salut i desigualtats socials 8.810,00 € i-LabSo SCCL
2019 4rt trimestre Servei Servei d'assessorament legal en matèria de transparència i protecció de dades. 3.000,00 € Josep Matas Balaguer
2019 4rt trimestre Servei Curs de benestar emocional i consciència corporal 6.570,00 € Associació Tirabuixó
2019 4rt trimestre Servei Formació de claustre sobre gestió d’ emocions per centres que participen en el programa “Sigues tu” 3.456,00 € Pau López Marín

Pàgines

CSV