Contractes menors

En aquest apartat podreu consultar la contractació pública inferior a 15.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 40.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes d’obres que realitza Dipsalut per tal d’executar les competències que en matèria de salut pública li són atribuïdes d’acord amb la legislació de règim local.

D’acord amb l’article 7 de la instrucció de la contractació menor del grup institucional de la Diputació de Girona, els procediments de contractació que tinguin un valor estimat individual inferior a 3.000 €* (IVA no inclòs) es realitzaran a través de la tramitació simplificada de pagaments menors de manera que el centre gestor proposarà i motivarà anualment les despeses que s’hi corresponen. Així doncs, en la següent taula podreu consultar la informació de tota la contractació menor superior a 3.000 € (IVA no inclòs) on s’identificarà: objecte, durada, import d’adjudicació (IVA inclòs) i la identitat de l’adjudicatari.

Així mateix, podreu consultar la informació corresponent als contractes menors celebrats amb anterioritat a la entrada en vigor de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, concretament aquells que eren inferiors a 18.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 50.000 euros (IVA no inclòs)en el cas dels contractes d’obres que ha realitzat Dipsalut.

Respecte de la cerca sobre tipus de contracte, tot i que la llei de contractes del sector públic preveu tots els tipus de contractes i tots els tipus de procediments permesos per llei, en aquest apartat us mostrarem la tipologia habitual de tipus i procediments de contractes utilitzats per Dipsalut per a facilitar les vostres recerques. Si en anys successius Dipsalut realitzés alguna contractació amb una modalitat no prevista en aquest apartat, l’incorporaríem immediatament en les taules de recerques. (Totes les xifres es mostren amb l’IVA no inclòs).

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

(*) El límit establert a la base 28a del Pressupost, va ser ampliat l’any 2016, passant de 1.000 a 3.000 €, per tant, els anys 2014 i 2015 es mostra la contractació de més de 1.000€, i a partir del 2016, la de més de 3.000€ (en tots els casos IVA no inclòs)

Any Trimestre Tipologia Objecte Import adjudicació Nom adjudicatari
1er trimestre Servei Formació de claustre a centres que fan el programa Sigues tu sobre “La gestió de les emocions a l’aula” 6.968,00 € Pau López Marín
1er trimestre Servei Elaboració de la guia per a municipis lliures de violències sexuals (demarcació de Girona) 7.000,00 € Associació La Nut Psicologia
1er trimestre Servei Formació sobre l’Abús Sexual Infantil: Identificació, actuació i prevenció i de l’Abús Sexual Infantil: Identificació, actuació i prevenció nivell II 4.067,84 € Fundació Vicky Bernadet
1er trimestre Servei Formació de claustre a centres que fan el programa Sigues tu sobre “Conflictes i processos restauratius” 7.000,00 € Maria Helena Tolosa Costa
2on trimestre Servei Assessorament i suport a la redacció del plec tècnic de la licitació del disseny del software gestor de formació de Dipsalut 8.000,00 € Lamantis Disseny i Internet SL
2on trimestre Servei Acompanyament educatiu al voltant dels usos dels entorns digitals 7.906,00 € Mireia Ambròs Hortensi
2on trimestre Servei Acompanyament en la implementació de les cures a Dipsalut 6.490,00 € Fil a l’agulla SCCL
2on trimestre Servei Espai de cures per a personal directiu de serveis socials 6.575,00 € L'Esberla SCCL
2on trimestre Subministrament Adquisició d’un vehicle Toyota Auris 12.428,10 € ALD Automotive SAU
2on trimestre Subministrament Subministrament de marxandatge 16.917,00 € Anna Maria Montero Iñiguez