Diputació de Girona

Contractes menors

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podreu consultar la contractació pública inferior a 15.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 40.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes d’obres que realitza Dipsalut per tal d’executar les competències que en matèria de salut pública li són atribuïdes d’acord amb la legislació de règim local.

D’acord amb l’article 7 de la instrucció de la contractació menor del grup institucional de la Diputació de Girona, els procediments de contractació que tinguin un valor estimat individual inferior a 3.000 €* (IVA no inclòs) es realitzaran a través de la tramitació simplificada de pagaments menors de manera que el centre gestor proposarà i motivarà anualment les despeses que s’hi corresponen. Així doncs, en la següent taula podreu consultar la informació de tota la contractació menor superior a 3.000 € (IVA no inclòs) on s’identificarà: objecte, durada, import d’adjudicació (IVA inclòs) i la identitat de l’adjudicatari.

Així mateix, podreu consultar la informació corresponent als contractes menors celebrats amb anterioritat a la entrada en vigor de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, concretament aquells que eren inferiors a 18.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 50.000 euros (IVA no inclòs)en el cas dels contractes d’obres que ha realitzat Dipsalut.

Respecte de la cerca sobre tipus de contracte, tot i que la llei de contractes del sector públic preveu tots els tipus de contractes i tots els tipus de procediments permesos per llei, en aquest apartat us mostrarem la tipologia habitual de tipus i procediments de contractes utilitzats per Dipsalut per a facilitar les vostres recerques. Si en anys successius Dipsalut realitzés alguna contractació amb una modalitat no prevista en aquest apartat, l’incorporaríem immediatament en les taules de recerques. (Totes les xifres es mostren amb l’IVA no inclòs).

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

(*) El límit establert a la base 28a del Pressupost, va ser ampliat l’any 2016, passant de 1.000 a 3.000 €, per tant, els anys 2014 i 2015 es mostra la contractació de més de 1.000€, i a partir del 2016, la de més de 3.000€ (en tots els casos IVA no inclòs)

Any Trimestre Tipologia Objecte Import adjudicació Adjudicatari
2022 4rt trimestre Subministrament Subministrament de combustible pels vehicles de Dipsalut fins el 31/12/2022 3.000,00 € BP ENERGIA ESPAÑA SAU
2022 4rt trimestre Privat Patrocini a l’entitat Fundació Privada Map per a la realització de l’Inspira Festival Inclusiu 5.000,00 € Fundació Privada Map
2022 3er trimestre Servei Subministrament llicència anual aplicació informàtica per l'elaboració del cens d'establiments minoristes d'alimentació i restauració 13.845,00 € More App Formularios SL
2022 3er trimestre Servei Servei d’organització i gestió dels tallers de divulgació de primers auxilis i l’ús dels desfibril·ladors (DEAs) 13.500,00 € Cardiosos Global Prevención Formación SL
2022 2on trimestre Servei Servei d’elaboració de les cartografies dels possibles punts de cria del mosquit tigre 14.565,34 € ASSOCIACIO MEDIAMBIENTAL XATRAC
2022 2on trimestre Servei Servei de formació sobre l'Abús Sexual Infantil: Identificació, actuació i prevenció nivells I i II 4.067,84 € FUNDACIÓ VICKI BERNADET
2022 2on trimestre Servei Avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades del projecte e-cohort 5.700,00 € Protecdatus Consultors SL
2022 2on trimestre Servei Servei de formació al personal docent dels centres educatius del curs “Coeducació i perspectiva de gènere” i formació a l’equip tècnic del “Sigues tu” 7.000,00 € Gemma Altell Albajes
2022 2on trimestre Servei Servei d’assessorament i acompanyament per a la prova pilot “Activa’t amb la Natura” 12.710,00 € Laia Botey Cunella
2022 1er trimestre Servei Suport i atenció psicològica en situacions d’emergència al municipi fins adjudicació de la licitació iniciada 14.355,00 € AXIOS suport psicològic a l’administració, SCP

Pàgines

CSV