Diputació de Girona

Contractes menors

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podreu consultar la contractació pública inferior a 15.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 40.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes d’obres que realitza Dipsalut per tal d’executar les competències que en matèria de salut pública li són atribuïdes d’acord amb la legislació de règim local.

D’acord amb l’article 7 de la instrucció de la contractació menor del grup institucional de la Diputació de Girona, els procediments de contractació que tinguin un valor estimat individual inferior a 3.000 €* (IVA no inclòs) es realitzaran a través de la tramitació simplificada de pagaments menors de manera que el centre gestor proposarà i motivarà anualment les despeses que s’hi corresponen. Així doncs, en la següent taula podreu consultar la informació de tota la contractació menor superior a 3.000 € (IVA no inclòs) on s’identificarà: objecte, durada, import d’adjudicació (IVA inclòs) i la identitat de l’adjudicatari.

Així mateix, podreu consultar la informació corresponent als contractes menors celebrats amb anterioritat a la entrada en vigor de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, concretament aquells que eren inferiors a 18.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 50.000 euros (IVA no inclòs)en el cas dels contractes d’obres que ha realitzat Dipsalut.

Respecte de la cerca sobre tipus de contracte, tot i que la llei de contractes del sector públic preveu tots els tipus de contractes i tots els tipus de procediments permesos per llei, en aquest apartat us mostrarem la tipologia habitual de tipus i procediments de contractes utilitzats per Dipsalut per a facilitar les vostres recerques. Si en anys successius Dipsalut realitzés alguna contractació amb una modalitat no prevista en aquest apartat, l’incorporaríem immediatament en les taules de recerques. (Totes les xifres es mostren amb l’IVA no inclòs).

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

(*) El límit establert a la base 28a del Pressupost, va ser ampliat l’any 2016, passant de 1.000 a 3.000 €, per tant, els anys 2014 i 2015 es mostra la contractació de més de 1.000€, i a partir del 2016, la de més de 3.000€ (en tots els casos IVA no inclòs)

Any Trimestre Tipologia Objecte Import adjudicació Adjudicatari
2020 3er trimestre Servei Sessions formatives sobre educació emocional 7.400,00 € Estefania Perez
2020 3er trimestre Servei Sessions formatives sobre educació emocional 7.400,00 € Marial Helena Tolosa
2020 3er trimestre Servei Serveis necessaris per a l'elaboració de les cartografies dels possibles punts de cria de mosquit tigre 14.853,61 € ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL XATRAC
2020 2on trimestre Servei Servei de disseny i material gràfic finançat amb fons del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 12.934,50 € Gerard Prats Menéndez
2020 2on trimestre Servei Servei de disseny gràfic i maquetació web amb fons del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 5.080,50 € Creative Corner, SL
2020 2on trimestre Servei Servei de prevenció de riscos laborals de 3 mesos de durada 3.114,50 € Quirón Prevenció, SAU
2020 2on trimestre Servei Slaboració del Pla estratègic de Dipsalut pel període 2020-2023 9.500,00 € Manel Muntada Culell
2020 2on trimestre Subministrament Subministrament de 58 salvavides (Quikrescue) 14.674,00 € Tecnodimensión Hinchable, SL
2020 1er trimestre Servei Serveis Pt01 i Pt02 revisió instal·lacions amb risc de contagi de legionel·la, fins adjudicació de la licitació 14.923,50 € UTE CECAM-Braut
2020 1er trimestre Servei Servei de descoberta de les Habilitats per la Vida per infants en el lleure educatiu 7.769,60 € Associació Juvenil Batibull

Pàgines

CSV