Diputació de Girona

Registre d’empleats habilitats

Informació de rellevància jurídica

L’entrada en vigor de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, implica, un canvi qualitatiu en el desenvolupament de l’activitat i en l’exercici de les competències de les administracions públiques.

L’article 17 de l’Ordenança d’Administració Electrònica de la Diputació de Girona i els Seus Organismes Autònoms Administratius, publicada al BOP núm. 137, de 16 de juliol de 2012, preveu la creació d’un registre d’empleats habilitats per identificar i acreditar la voluntat dels ciutadans que vulguin presentar un registre electrònic i no disposin dels instruments d’identificació o acreditació vàlids.

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària núm. 1/2014, que va tenir lloc el 28 de gener de 2014, va crear, el registre d’empleats habilitats de Dipsalut.

Relació actualitzada dels empleats habilitats de Dipsalut:

Noms i cognoms Òrgan d'adscripció Alta registre Tràmits autoritzats
Joan Bartomeu i Galí Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització 04/02/2014 Presentació de registres electrònics
Antoni Fernàndez i Garcia Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització 04/02/2014 Presentació de registres electrònics