Retribucions dels empleats públics

D’acord amb el Capítol III de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb les diferents Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat aprovades anualment, les retribucions dels empleats públics de Dipsalut es calculen tenint en compte les previsions recollides en la relació de llocs de treball.

En aquest sentit, el sou dels empleats de Dipsalut comprèn:

  • Les retribucions bàsiques: corresponents al seu grup de classificació (A1, A2, C1, C2, AP) i, si s’escau, als complements per antiguitat (sou i triennis).
  • Les retribucions complementàries: d’acord amb la RLT aprovada, corresponents al nivell i a una catorzena part de l’import corresponent al complement específic assignat a cadascun dels llocs de treball.
  • Les pagues extraordinàries: inclouen el sou i els triennis (d’acord amb els imports reduïts aprovat en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat), així com un import corresponent a una mensualitat del nivell i del complement específic del lloc de treball ocupat.
  • Els complements per dedicació especial, si s’escau, en el cas de llocs de treball que així ho requereixin. Aquests complements es percebeixen mensualment (no en les pagues extraordinàries) durant el temps que durin les circumstàncies que han portat a la seva autorització i queden en suspens si no es compleixen les condicions que el justifiquen (compliment de l’horari laboral i assistències).

A més de les indemnitzacions a què tinguin dret per raó del servei (desplaçaments i dietes) o de les gratificacions extraordinàries que puguin percebre per la prestació, en casos puntuals, de serveis en horari diferent de la jornada laboral habitual.

Aquesta estructura laboral és la mateixa per al personal estatutari (funcionaris de carrera i funcionaris interins) i per al personal laboral (fix i temporal). En el cas del personal directiu professional, el seu sou anual resta recollit a l'enllaç Retribucions dels alts càrrecs.

Finalment, els imports corresponen sempre a sous bruts, sense tenir en compte els descomptes que s’hagin de realitzar en concepte de cotitzacions a la Seguretat Social i tributació de l’IRPF.

Consulteu l'apartat Retribucions dels empleats públics per conèixer les retribucions dels empleats públics.