Personal adjudicatari

Per tal de poder informar als ciutadans i ciutadanes amb la màxima transparència i claredat possible, la nova  legislació aprovada obliga a les administracions públiques a informar als seus portals de transparència del règim horari, règim retributiu i l’activitat, tasca o servei que realitzi qualsevol treballador extern dintre de les instal·lacions d’una administració pública sempre i quan siguin de caràcter permanent.

D’acord amb l’article 9.1 apartat h, de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern del Parlament de Catalunya els llocs de treball ocupats per personal adscrit per part de les empreses adjudicatàries de contractes signats amb Dipsalut que realitzen activitats o serveis amb caràcter permanent dintre de les instal·lacions de l’organisme es relacionen a continuació.

 

Número Expedient Objecte del contracte Empresa adjudicatària Duració del contracte Hores del servei  Import total ⃰⃰ 
2018/1870 Servei de control i seguretat Unidad de Logística Empresarial SL De l'1 de juliol de 2017 al 30 de juny de 2018 15 hores setmanals 8.822,23 €
2018/1869 Servei de neteja de les instal·lacions Catalunya Auxiliars SLU De l'1 de gener al 30 de juny de 2018 17 hores setmanals 14.320,20 €
 
* IVA exclòs | Actualització trimestral