Relació de contractes temporals i interinatges

Qualsevol lloc de treball ocupat per un treballador públic ha de seguir el procediment establert normativament per a la seva provisió, mantenint sempre els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. En tot cas, els llocs de treball d’una administració s’inclouen a la corresponent “Relació de llocs de treball” on es recull entre d’altres: el sou base, complements, requisits acadèmics i tipologia del lloc de feina.

En casos excepcionals i degudament motivats, el responsable de la gestió dels recursos humans de l’ens, pot proposar la necessitat de contractació de personal addicional no inclòs en dita relació, sempre i quan siguin contractacions en règim temporal aprovades per l’òrgan directiu competent.

Segons es disposa als articles 16 i ss i 94 i ss del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, i l’article 15 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, del Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, Dipsalut ha contractat els següents treballadors no inclosos a la Relació de Llocs de Treball.

Si aquesta relació apareix buida, significa que en aquests moments no hi ha a l'Organisme cap persona amb un contracte laboral temporal no vinculat a un lloc de treball.

Data Nom i cognoms Lloc de treball Durada del contracte
17/01/2022 Jofre Jarque Genis Operador informàtic 3 anys
07/12/2022 Berta Martín Rodríguez Tècnica d'acció social 3 anys
 
Actualització trimestral