Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2022 2on trimestre INTEGRA, Associació de Discapacitats Intel·lectuals Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre PROGRAMA D'ACTIVITATS TERAPÈUTIQUES PER A PERSONES AMB DISCAPACIAT INTEL·LECTUAL. 4.209,34 € 4.209,34 €
2022 2on trimestre Ajuntament de l'Escala Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Seguretat, vigilància, salvament i socorrisme de platges durant l'any 2022 21.967,66 € 21.967,66 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Taller de memòria per a la gent gran i activitat de l'esbart dansaire 4.230,48 € 4.230,48 €
2022 2on trimestre Associació de cardiopaties congènites AACIC Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Intervencions terapèutiques per la millora de la qualitat de vida dels nens i joves amb cardiopaties i els seus familiars. 2.946,53 € 2.946,53 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Pont de Molins Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Gimnàstica de manteniment de la gent gran i alfabetització digital 3.271,12 € 2.071,14 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Cassà de la Selva Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Tallers de memòria per a la protecció de la salut mental i millora de qualitat de vida de majors de 65 anys a Cassà 532,71 € 532,71 €
2022 2on trimestre SOARPAL - Solidaritat Arbúcies - Palacaguïna Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Atenció integral a 70 joves en el municipi de Palacagüina, Nicaragua octubre 2021-setembre 2022 6.711,51 € 6.711,51 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Palau-sator Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Taller de memòria i curs de gimnàstica 2.934,23 € 2.341,56 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adequació de l'accessibilitat i creació d'espais en l'interior d'un bosc 20.000,00 € 20.000,00 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Capmany Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Tallers de gimnàstica per a la gent gran 616,42 € 616,42 €

Pàgines

CSV