Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2022 2on trimestre Ajuntament de Fontcoberta Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Servei de Prevenció de la Dependència Fem Companyia 7.610,09 € 7.610,09 €
2022 2on trimestre Ajuntament d'Agullana Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Viu en salut i teràpia assistida amb animals per a persones de la 3ª edat 3.924,99 € 3.924,99 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Campllong Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Programa de promoció de la salut mitjançant l'activitat física destinat ala gent gran 1.027,36 € 1.027,36 €
2022 2on trimestre Associació Gestora Recursos Desenvolupament Discapacitat Sarrià de Ter Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Gestió de l'Escola d'Educació Especial del maestro Fermin, Aguacatán, Huehetenago, Guatemala 22 7.172,10 € 7.172,10 €
2022 2on trimestre Associació pel Desenvolupament del Riu Senegal Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Projecte de granja de engreix de bestiar 6.250,92 € 6.250,92 €
2022 2on trimestre Associació Dentistes Solidaris de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Somriures solidaris 46.500,00 € 45.431,48 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Palol de Revardit Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Servei de prevenció de la dependència Fem Companyia i gimnàstica de manteniment per la gent gran 4.460,92 € 4.460,92 €
2022 2on trimestre GICOR (associació gironina de prevenció i ajuda a les malalties del cor) Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre PREVENCIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT CARDIOVASCULAR I CORONÀRIA ENTRE LA POBLACIÓ . SERVEIS D'ATENCIÓ A MALALTS DEL COR. 3.788,40 € 3.788,40 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Cantallops Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Promoció Salut 2.283,03 € 2.283,03 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Flaçà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Tallers destinats a persones grans 5.838,91 € 5.701,86 €

Pàgines

CSV