Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2022 2on trimestre Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Activitat de promoció de la salut i millora de la qualitat de vida 1.141,51 € 1.141,51 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Siurana d'Empordà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre L'expert a casa teva 761,01 € 761,01 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Vila-sacra Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Activitats Fisicoesportives i salut mental per a la població de Vila-sacra i voltants 6.778,78 € 6.518,56 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Castellfollit de la Roca Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Instal·lació sistema de cloració automàtic de la piscina municipal 10.993,45 € 10.993,45 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Garrigàs Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Programa d'atenció i prevenció a la dependència i Espai Jove 5.227,22 €
2022 2on trimestre Fundació Privada Resilis Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Projecte infància en risc - Prevenció de la malnutrició infantil a Guatemala 6.987,87 € 6.987,87 €
2022 2on trimestre APA DEL CENTRO PUBLICO DE EDUCACION ESPECIAL PALAU Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre CASAL D'ESTIU 2022 12.000,00 € 10.047,37 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Tossa de Mar Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Accions per a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Tossa durant la temporada 2021 39.636,00 € 39.636,00 €
2022 2on trimestre Associació de Bokke Dialloube Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Construcció d'un allotjament per la llevadora del centre mèdic 6.250,92 € 6.250,92 €
2022 2on trimestre Federacion de las asociaciones de Africa Negra de Sabadell i Catalunya Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Construcció d'un pou d'aigua potable 6.158,80 € 6.158,80 €

Pàgines

CSV