Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2022 2on trimestre Ajuntament de Riudaura Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Taller de memòria i Gimnàstica per a gent gran 761,01 € 761,01 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Tossa de Mar Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Esport i salut 2.937,49 € 1.703,54 €
2022 2on trimestre Associació de Cooperació pel Desenvolupament de Bantandicori Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Contribuïr a garantir la seguretat alimentaria de la CR de Kandia, amb la construcció de pous d'aigua potable i la creació de zones d'horta potable, l'agricultura sostenible i l'apoderament de la dona d'aquesta comunitat 6.527,27 € 6.527,27 €
2022 2on trimestre Ajuntament d'Ullà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Activitats per a la gent gran 2.397,18 € 2.397,18 €
2022 2on trimestre Ajuntament de La Tallada d'Empordà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre A la Tallada d'Empordà, ens activem per a la millora de les condicions i estils de vida per avançar en salut i benestar! 7.229,58 € 7.229,58 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Celrà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Oficina Municipal d'Atenció a les Persones (OMAP) 9.512,61 € 9.512,61 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Castell-Platja d'Aro Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adequació instal·lacions ACS del Camp Municipal de Futbol per reduir el risc de transmissió legionel·losis 5.997,92 € 5.997,92 €
2022 2on trimestre Ajuntament de La Bisbal d'Empordà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Projecte Xarxa Activa: activitats per la garantia, foment i promoció del benestar 7.229,58 € 7.229,58 €
2022 2on trimestre Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Espai sociocultural i de lleure La Llongada de L'Estartit 9.512,61 € 9.512,61 €
2022 2on trimestre Entitats Catalanes d'Acció Social Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Comissió Territorial ECAS Girona Programa 2022 10.000,00 € 9.349,30 €

Pàgines

CSV