Cost de les campanyes de publicitat institucional

De conformitat amb l’article 9.1f de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern del Parlament de Catalunya, per tal de poder informar als ciutadans i ciutadanes de l’import anual destinat a la difusió de les activitats, serveis i resultats de les administracions públiques, es publica a l’enllaç següent el cost de les campanyes de publicitat institucional i l’import contractat a cada mitjà de comunicació.