Diputació de Girona

Contractes

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podreu consultar tota la contractació pública igual o superior a 15.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 40.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes d’obres que realitza Dipsalut per tal d’executar les competències que en matèria de salut pública li són atribuïdes d'acord amb la legislació de règim local. Els procediments de contractació que encara estan en procés de licitació podeu consultar-los al perfil del contractant de Dipsalut.

En la taula següent s’identifica cada contractació amb l’objecte, durada, valor estimat del contracte i import d’adjudicació, procediment emprat per la seva celebració i identitat de l’adjudicatari. Si premeu en el text de l’objecte de la licitació, accedireu a més informació relacionada amb la contractació. Respecte de la cerca sobre tipus de contracte, tot i que la Llei de contractes del sector públic preveu tots els tipus de contractes i tots els tipus de procediments permesos per llei, en aquest apartat us mostrarem la tipologia de tipus i procediments de contractes utilitzats per Dipsalut per a facilitar les vostres cerques.

El Valor Estimat del Contracte incorpora els imports corresponents a possibles pròrrogues del contracte i les modificacions que puguin estar previstes en els plecs de clàusules administratives del contracte. En canvi, el preu d’adjudicació que es visualitza a la taula només inclou el preu ofertat per l’empresa guanyadora sense incloure les pròrrogues ni modificacions. (Totes les xifres es mostren amb IVA no inclòs).

Finalment i respecte de la informació sobre les subcontractacions, modificacions, desistiments i renúncies dels contractes, s’informarà de forma específica atesa l’escassa incidència que tenen en la contractació pública de Dipsalut.

Així mateix, podreu consultar la informació corresponent als contractes celebrats amb anterioritat a la entrada en vigor de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, concretament a aquells que eren superiors a 18.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 50.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes d’obres que ha realitzat Dipsalut.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Any Trimestre Durada Procediment Objecte de la licitació Valor estimat del contracte Import adjudicació Adjudicatari
2021 1er trimestre 2 anys Obert Contractació mixta de la gestió integral del manteniment i la vigilància dels desfibril·ladors 612.001,06 € 278.182,30 € Optigrup SLU
2021 1er trimestre 4 anys Obert Lot 1. recanvis pels desfibril·ladors marca Powerheart del programa “Girona, territori cardioprotegit” 352.443,50 € 352.443,50 € Ab medica Group SA
2021 1er trimestre 4 anys Obert Lot 2. recanvis pels desfibril·ladors marca Samaritan del programa “Girona, territori cardioprotegit” 24.728,00 € 24.728,00 € Cardiosos Global Protection SL
2021 1er trimestre 1 any i 8 mesos Obert Servei de consultoria, suport i formació en software de gestió d’intel·ligència de negoci - bussines intelligence (bi), basat en Qlik Sense o similar 30.636,14 € 25.319,12 € Seidor Consulting SL
2021 1er trimestre 2 anys Obert Subministrament de llicències qlik sense enterprise - client manager - o similar i qlik analytics platform o similar 271.440,00 € 74.280,00 € IZERTIS SA
2021 2on trimestre 2 anys Acord marc Contracte derivat de l’Acord Marc (exp. 2016/3820) d’assegurança mèdica dels empleats de la Diputació de Girona i els seus familiars 95.965,00 € 95.965,00 € Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros
2021 2on trimestre 2 anys Obert Servei de neteja de les instal·lacions de Dipsalut 37.751,88 € 37.751,88 € Montserrat Pastells
2021 3er trimestre 3 anys Acord marc Adhesió a l'acord marc del servei d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions 3.195,00 € 1.065,00 € Seguros Catalana de Occidente, SA
2021 3er trimestre 30 dies Acord marc Adhesió acord marc ACM subministrament desfibrl·ladors 59.340,00 € 59.340,00 € Cardiosos Global Protection, S.L.
2021 3er trimestre 2 anys Acord marc Contractació centralitzada de la Diputació de Girona, servei d'organització de viatges 37.685,93 € 15.702,57 € Viatges Playmont SA

Pàgines

CSV