Diputació de Girona

Contractes

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podreu consultar tota la contractació pública igual o superior a 18.000 euros (IVA exclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 50.000 euros (IVA exclòs) en el cas dels contractes d’obres que realitza Dipsalut per tal d’executar les competències que en matèria de salut pública li són atribuïdes d’acord amb la legislació de règim local. Els procediments de contractació que encara estan en procés de licitació podeu consultar-los al perfil del contractant de Dipsalut.

En la taula següent s’identifica cada contractació amb l’objecte, durada, import de licitació i import d’adjudicació, procediment emprat per la seva celebració i identitat de l’adjudicatari. Si premeu en el text de l’objecte de la licitació, accedireu a més informació relacionada amb la contractació. Respecte de la cerca sobre tipus de contracte, tot i que el text refós de la llei de contractes del sector públic preveu tots els tipus de contractes i tots els tipus de procediments permesos per llei, en aquest apartat us mostrarem la tipologia de tipus i procediments de contractes utilitzats per Dipsalut per a facilitar les vostres cerques.

El Valor Estimat del Contracte incorpora els imports corresponents a possibles pròrrogues del contracte i les modificacions que puguin estar previstes en els plecs de clàusules administratives del contracte. En canvi, el preu d’adjudicació que es visualitza a la taula només inclou el preu de l’empresa guanyadora sense incloure les pròrrogues ni modificacions. (Totes les xifres es mostren amb l’IVA exclòs)

Finalment i respecte de la informació sobre les subcontractacions, modificacions, desistiments i renúncies dels contractes, s’informarà de forma específica atesa l’escassa incidència que tenen en la contractació pública de Dipsalut.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Any Trimestre Durada Procediment Objecte de la licitació Valor estimat del contracte Import adjudicació Adjudicatari
2016 1er trimestre 1 any Obert Contractació del subministrament de senyals pels desfibril.ladors fixos del programa Girona, territori cardioprotegit (Codi Pm05) 28.095,40 € 19.221,34 € Serveis Vials del Vallès SL
2016 1er trimestre 2 anys Obert Contractació dels serveis de suport metodològic, coordinació i dinamització territorial del programa “Salut i Crisi” (Codi Pm10) 136.846,00 € 129.744,00 € Àrea Q SCP
2016 1er trimestre 2 anys Obert Desenvolupament del programa d'abastaments d’aigua potable (Codi Pt03) i l’avaluació i control de la seva qualitat (Codi Pt04) 802.573,80 € 474.748,05 € UTE - Companyia General d'Aigües de Catalunya - Gamaser SL
2016 1er trimestre 2 anys Obert Desenvolupament dels programes (Codi Pt01 i Pt02)control de les instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de la legionel·losi 2.384.894,83 € 1.663.054,50 € UTE - Cecam - Braut Eix Ambiental
2016 1er trimestre 2 anys Obert Subministrament i servei de gestió integral del programa "Sigues Tu, eines i actius per a la salut" (Codi Pm08) 1.404.057,02 € 1.327.903,17 € Fundació Catalana de l'Esplai
2016 3er trimestre 2 anys Obert Servei d'impressió del material de Dipsalut 61.435,74 € 61.435,74 € Palahí Arts Gràfiques SL
2016 3er trimestre 4 anys Obert Servei de comunicació M2M entre les cabines contenidores dels desfibril·ladors fixes 96.000,00 € 96.000,00 € Telefónica Móviles SAU
2016 4rt trimestre 2 mesos Obert Dinamització dels Parcs Urbans de Salut i Xarxes d'Itineraris Saludables a la comarca de l'Alt Empordà i, puntualment, en altres comarques de la demarcació de Girona 55.857,68 € 55.857,68 € DiverSport Sport Management SL
2016 4rt trimestre 2 anys Obert Servei de revisió periòdica d'instal·lacions amb risc de contagi de legionel·losi 55.080,00 € 26.690,00 € Entidad Colaboradora de la Administración SLU - ECA
2016 4rt trimestre 4 anys Obert Subministrament dels recanvis pels desfibril·ladors del programa "Girona, territori cardioprotegit" 356.687,60 € 356.687,60 € AB Medica Group SA
CSV