Diputació de Girona

Contractes

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podreu consultar tota la contractació pública igual o superior a 15.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 40.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes d’obres que realitza Dipsalut per tal d’executar les competències que en matèria de salut pública li són atribuïdes d'acord amb la legislació de règim local. Els procediments de contractació que encara estan en procés de licitació podeu consultar-los al perfil del contractant de Dipsalut.

En la taula següent s’identifica cada contractació amb l’objecte, durada, valor estimat del contracte i import d’adjudicació, procediment emprat per la seva celebració i identitat de l’adjudicatari. Si premeu en el text de l’objecte de la licitació, accedireu a més informació relacionada amb la contractació. Respecte de la cerca sobre tipus de contracte, tot i que la Llei de contractes del sector públic preveu tots els tipus de contractes i tots els tipus de procediments permesos per llei, en aquest apartat us mostrarem la tipologia de tipus i procediments de contractes utilitzats per Dipsalut per a facilitar les vostres cerques.

El Valor Estimat del Contracte incorpora els imports corresponents a possibles pròrrogues del contracte i les modificacions que puguin estar previstes en els plecs de clàusules administratives del contracte. En canvi, el preu d’adjudicació que es visualitza a la taula només inclou el preu ofertat per l’empresa guanyadora sense incloure les pròrrogues ni modificacions. (Totes les xifres es mostren amb IVA no inclòs).

Finalment i respecte de la informació sobre les subcontractacions, modificacions, desistiments i renúncies dels contractes, s’informarà de forma específica atesa l’escassa incidència que tenen en la contractació pública de Dipsalut.

Així mateix, podreu consultar la informació corresponent als contractes celebrats amb anterioritat a la entrada en vigor de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, concretament a aquells que eren superiors a 18.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 50.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes d’obres que ha realitzat Dipsalut.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Any Trimestre Durada Procediment Objecte de la licitació Valor estimat del contracte Import adjudicació Adjudicatari
2019 1er trimestre 1 any Acord marc Adhesió a l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya 20.000,00 € 20.000,00 € Endesa Energia, SAU
2019 1er trimestre 1 any Acord marc Adhesió a l'acord marc del servei d'assegurances de l'ACM 4.548,59 € 4.548,59 € Ferrer & Ojeda
2019 1er trimestre 4 anys Obert Servei de suport als centres educatius participants en el programa "Sigues tu" 2.208.943,20 € 2.208.943,20 € Fundació Catalana de l'Esplai
2019 2on trimestre 2 anys Obert Arrendament d'un espai d'emmagatzematge extern 17.752,00 € 17.752,00 € Tot hi Cap, SL
2019 2on trimestre 2 anys Obert Servei de neteja de les dependències de Dipsalut 32.000,00 € 32.000,00 € Catalunya Auxiliars, SL
2019 3er trimestre 2 anys Obert Assessorament en el disseny de polítiques, programes i processos d’avaluació de l’Àrea de promoció de la salut 38.608,00 € 68.608,00 € Spora Sinergies, SCCL
2019 3er trimestre 2 anys Obert Servei de formació en l’ús del desfibril·ladors electrònics mòbils (DEA). 46.205,00 € 46.205,00 € Cardiosos Global Prevención, SL
2019 3er trimestre 2 anys Obert Serveis auxiliars de consergeria i control d'accés 19.200,00 € 19.200,00 € Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL (SIFU, SL)
2019 4rt trimestre 2 anys Acord marc Adhesió a l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica de l'ACM pels anys (2020 i 2021) 36.363,64 € 36.363,64 € Endesa Energia, SAU
2019 4rt trimestre 1 any Acord marc Adhesió a l'acord marc de subministrament de combustible (any 2020) de la central de compres de la Gencat 2.885,74 € 2.885,74 € BP Oil España, SA

Pàgines

CSV