Diputació de Girona

Subvencions i suport econòmic

Informació de rellevància jurídica

Dipsalut proporciona suport econòmic a les entitats locals i organitzacions sense ànim de lucre de les comarques gironines que necessitin financiació per dur a terme actuacions dintre l’àmbit de la salut.

A l’enllaç inclòs es pot trobar informació addicional relativa a l’estat de tramitació de les diferents subvencions, termini de presentació de sol·licituds, pla estratègic de subvencions i subvencions concedides els darrers anys.

Terminis
Les resolucions es dicten i es notifiquen als interessats en el termini màxim de sis mesos, , a comptar a partir de la data d’inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment.

Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

 

Enllaços
Subvencions i suport econòmic