Diputació de Girona

Personal adjudicatari

Informació institucional i organitzativa

Per tal de poder informar als ciutadans i ciutadanes amb la màxima transparència i claredat possible, la nova  legislació aprovada obliga a les administracions públiques a informar als seus portals de transparència del règim horari, règim retributiu i l’activitat, tasca o servei que realitzi qualsevol treballador extern dintre de les instal·lacions d’una administració pública sempre i quan siguin de caràcter permanent.

D’acord amb l’article 9.1 apartat h, de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern del Parlament de Catalunya els llocs de treball ocupats per personal adscrit per part de les empreses adjudicatàries de contractes signats amb Dipsalut que realitzen activitats o serveis amb caràcter permanent dintre de les instal·lacions de l’organisme es relacionen a continuació.

 

Número Expedient Objecte del contracte Empresa adjudicatària Duració del contracte Hores del servei  Import total ⃰⃰ 
2018/2256 Servei de control i seguretat Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL (SIFU, SL) De l'1 d'agost de 2019 al 31 de juliol de 2022 15 hores setmanals 27.800,00 €
2021/180 Servei de neteja de les instal·lacions Montserrat Pastells De l'1 de juliol de 2021 al 30 de juny de 2023 18,5 hores setmanals 37.751,88 €
 
* IVA exclòs | Actualització trimestral