Diputació de Girona

Evolució de les sol·licituds municipals en relació a les actuacions sobre les principals plagues

La transparència en gràfics

Evolució de les sol·licituds municipals en relació a les actuacions sobre les principals plagues

Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10).

Tal com recull la normativa és competència dels ens locals la identificació i la lluita contra les plagues que puguin afectar la via pública i espais públics, els edificis d’habitatges particulars, els centres educatius de primària i llars d’infants, i els centres esportius i piscines.

Dipsalut ofereix als ajuntaments aquest programa de suport econòmic, dotat amb 450.000 euros anuals, que ha cobert més del 70% de la despesa municipal derivada de les actuacions adreçades a l’eradicació i el control de plagues urbanes, inclòs el mosquit tigre.

Aquest programa també persegueix sensibilitzar els tècnics implicats en la lluita contra plagues per tal d’incorporar la metodologia de lluita integrada contra aquestes i generalitzar l’ús d’estratègies de lluita de tipus físic i reduir l’ús de productes químics i tòxics. La demanda d’aquest programa ha crescut al llarg d’aquest període tant en el nombre de sol·licituds com en el nombre d’accions municipals contra les plagues.

En relació a la tipologia de plagues contra les quals s’actua, n’hi ha quatre que ocupen l’esforç municipal. Les dades recollides al llarg dels anys ens mostren que els rosegadors i els insectes són les plagues sobre les quals un major nombre d’ajuntaments actua, seguides de la lluita contra les aus. A partir de l’any 2012, amb una clara tendència a l’alça, cada any són més els ajuntaments que prenen mesures de lluita contra la nova plaga que suposa el mosquit tigre.