Diputació de Girona

Distribució del pressupost per tipus de despesa

La transparència en gràfics

Distribució del pressupost per tipus de despesa

En aquest gràfic es pot consultar el percentatge pressupostari destinat a cada capítol de despesa. Mostra clarament que les despeses es concentren en el capítol 2 (despeses corrents en béns i serveis) i el capítol 4 (transferències corrents). Aquest fet s’explica perquè són els apartats mitjançant els quals l’organisme finança els ajuts, els serveis i les subvencions, que concedeix als ajuntaments i a les entitats sense ànim de lucre de la demarcació.

Si desitges conèixer millor tota aquesta activitat així com el detall del pressupost, consulta els enllaços relacionats.