Diputació de Girona

Procediments inclosos al Catàleg de Serveis 2018

Informació de rellevància jurídica

Dipsalut proporciona serveis, suport tècnic i econòmic als municipis de les comarques gironines en l’àmbit de les seves competències locals en matèria de salut. El ventall de programes que ofereix es recull en el “Catàleg de Serveis”.

A continuació es pot trobar informació relativa als terminis màxims per a resoldre i notificar la resolució així com les conseqüències de l’incompliment d’aquesta obligació.

A l’enllaç inclòs en aquest apartat es pot obtenir més informació sobre la tramitació dels diferents programes inclosos al Catàleg de Serveis de Dipsalut.

 

  • Programes de Protecció de la Salut.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la sol·licitud serà de tres mesos.
Un cop transcorregut el termini per resoldre sense que s’hagi notificat la resolució expressa, es considerarà estimada la sol·licitud per silenci administratiu.

 

Excepcions:

Pt06 Programa de suport a la gestió de la salubritat de les piscines d’ús públic de titularitat i/o de gestió municipal

Tramitació i resolució immediata de l'expedient mitjançant procediment electrònic.

 

Pt08 Programa de suport econòmic per a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos.
Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

 

Pt10 Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la sol·licitud serà de sis mesos.
Un cop transcorregut el termini per resoldre sense que s’hagi notificat la resolució expressa, es considerarà estimada la sol·licitud per silenci administratiu.

 

  • Programes de Polítiques i Promoció de la Salut

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la sol·licitud serà de tres mesos.
Un cop transcorregut el termini per resoldre sense que s’hagi notificat la resolució expressa, es considerarà estimada la sol·licitud per silenci administratiu.

 

Excepcions:

Pm01 Programa de Parcs Urbans i Xarxes d'Itineraris Saludables

Tramitació i resolució immediata de l'expedient mitjançant procediment electrònic.

 

Pm07 Programa de suport econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la sol·licitud serà de sis mesos.
Un cop transcorregut el termini per resoldre sense que s’hagi notificat la resolució expressa, es considerarà estimada la sol·licitud per silenci administratiu.

 

Pm10. Salut i Crisi [Ocupació Laboral]

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos, a comptar a partir de la data d'inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment.
Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

 

Enllaços

Procediments inclosos al Catàleg de Serveis 2018