Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2019 2on trimestre Ajuntament de Santa Pau Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Subvenció control de plagues urbanes Pt10 2.542,52 € 2.011,60 €
2019 2on trimestre Ajuntament de Cervià de Ter Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Inversions en equipaments dels centres d'acció social (ASIA) 2019 448,20 € 448,20 €
2019 2on trimestre Ajuntament de Capmany Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Subvenció control de plagues urbanes Pt10 4.428,92 € 4.797,44 €
2019 2on trimestre Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Subvenció despeses centres formació adults 3.936,61 € 3.936,61 €
2019 2on trimestre Ajuntament de Campllong Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Subvenció despeses funcionament ordinari locals 1.270,27 € 1.270,27 €
2019 2on trimestre Ajuntament de Llers Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisició mobiliari i material mèdic 464,52 €
2019 2on trimestre Ajuntament de Maià de Montcal Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Subvenció despeses funcionament ordinari locals 2.085,72 € 2.085,72 €

Pàgines

CSV