Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2017 4rt trimestre Ajuntament de Fontcoberta Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 1.880,44 € 1.865,55 €
2017 4rt trimestre Ajuntament de Bolvir Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Determinació del possible origen de la terbolesa del pou de talltorta 2.381,64 € 2.381,64 €
2017 4rt trimestre Ajuntament de Beuda Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Actuacions relatives als programes del Catàleg de Serveis 1.276,00 € 1.216,00 €
2017 4rt trimestre Ajuntament de Lladó Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 2.332,24 € 2.332,24 €
2017 4rt trimestre Ajuntament de Camprodon Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 1.109,37 € 1.109,37 €
2017 4rt trimestre Fundació Fira de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Fira Expojove 2.500,00 € 2.500,00 €
2017 4rt trimestre Ajuntament de Mieres Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 1.000,00 € 1.000,00 €
2017 4rt trimestre Ajuntament de Jafre Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 436,59 € 436,59 €
2017 4rt trimestre Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 7.427,37 € 7.231,12 €
2017 4rt trimestre Ajuntament de Porqueres Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament de les inversions en equipaments dels centres d’acció social 2.511,23 €

Pàgines

CSV