Diputació de Girona

Contractes menors

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podreu consultar tota la contractació pública inferior a 18.000 euros (IVA exclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 50.000 euros en el cas dels contractes d’obres que realitza Dipsalut per tal d’executar les competències que en matèria de salut pública li són atribuïdes d’acord amb la legislació de règim local.

D’acord amb la base 28a del Pressupost de la Diputació de Girona (*), els procediments de contractació igual o inferiors a 3.000 € es realitzaran a través del procediment simplificat p.2000 pel qual no requereix pròpiament d’un decret de la presidència de Dipsalut. Així doncs, en la següent taula podreu consultar la informació de tota la contractació menor superior a 3.000 € on s’identificarà: tipologia del contracte, data de concessió, objecte, import i adjudicatari.

Respecte de la cerca sobre tipus de contracte, tot i que el text refós de la llei de contractes del sector públic preveu tots els tipus de contractes i tots els tipus de procediments permesos per llei, en aquest apartat us mostrarem la tipologia habitual de tipus i procediments de contractes utilitzats per Dipsalut per a facilitar les vostres recerques. Si en anys successius Dipsalut realitzés alguna contractació amb una modalitat no prevista en aquest apartat, l’incorporaríem immediatament en les taules de recerques. (Totes les xifres es mostren amb l’IVA exclòs)

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

(*) El límit establert a la base 28a del Pressupost, va ser ampliat l’any 2016, passant de 1.000 a 3.000 €, per tant, els anys 2014 i 2015 es mostra la contractació de més de 1.000€, i a partir del 2016, la de més de 3.000€ (en tots els casos IVA exclòs)

Any Trimestre Tipologia Objecte Import adjudicació Adjudicatari
2017 4rt trimestre Servei Servei de prevenció de riscos laborals 4.278,10 € Quirón Prevención, SLU
2017 4rt trimestre Servei Cursos de formació del Catàleg de Formació de Dipsalut, segon semestre 2017 5.760,00 € Axios, Suport Psicològic a l'Administració, SC
2017 4rt trimestre Servei Realització de l'espectacle teatral inclòs al programa Sigues Tu 5.700,00 € Albert Quintana Tarrès
2017 4rt trimestre Servei Realització de l'espectacle inclòs al programa Sigues Tu 5.730,00 € Músics de Girona, SCCL
2017 4rt trimestre Servei Servei informació jurídica Aranzadi Insignis 3.782,22 € Editorial Aranzadi, SA
2017 4rt trimestre Servei Servei de suport al procés de reflexió sobre el model organitzatiu i relacional de Dipsalut 17.100,00 € Manel Muntada Colell
2017 4rt trimestre Servei Contractació temporal de personal de reforç per a l'àrea administrativa 6.218,10 € Adecco TT S.A. Empresa de Trabajo Temporal
2017 4rt trimestre Servei Dinamitzacions dels Parcs de Salut i les Xarxes d'Itineraris Saludables 5.151,72 € Consell Comarcal de la Selva
2017 4rt trimestre Servei Monitorització de la Planta Pilot d'eliminació de Nitrats instal·lada a Borrassà 14.549,00 € Institut Català de la Recerca de l'Aigua
2017 4rt trimestre Servei Suport metodològic, coordinació i dinamització territorial del programa Salut i Crisi 16.705,20 € Àrea Q Avaluació i Recerca Qualitativa, SL

Pàgines

CSV